Internationale voorwaarden
voor leveringen en service

I. Algemene voorwaarden

 1. de reikwijdte, kwaliteit en alle voorwaarden voor de levering van onderdelen, apparatuur, documentatie, werken of diensten (gezamenlijk aangeduid als "Werk" of "het werk") wordt uitsluitend bepaald door de schriftelijke bepalingen van deze voorwaarden (hierna te noemen "Contract"). Algemene voorwaarden van Klant, inclusief algemene voorwaarden, zijn alleen van toepassing indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard door de leverancier van het Werk (hierna te noemen "Leverancier"). Het Contract wordt geacht te zijn gesloten na ontvangst van de schriftelijke bevestiging van de Leverancier waarin staat dat hij de bestelling van de Klant aanvaardt uitsluitend op basis van dergelijke voorwaarden.
 2. Leverancier kan gedeeltelijke leveringen van Werk leveren, tenzij de aanvaarding van deelwerk redelijkerwijs niet van Afnemer kan worden gevergd met inachtneming van de belangen van zowel Leverancier als Afnemer.
 3. De verplichting tot oplevering en/of anderszins verrichten van het Werk is onderworpen aan de voorwaarde dat de benodigde exportvergunningen worden afgegeven en dat er geen andere beperkingen bestaan., afkomstig uit het Duits, Verenigde Staten van Amerika of enige andere toepasselijke exportcontroleregelgeving, die in acht moeten worden genomen.

II. Prijzen en betalingsvoorwaarden

 1. Prijzen zijn: "af fabriek Johnson Matthey Piezo Products GmbH, Redwitz" (Incoterms 2010) en exclusief verpakking en eventuele indirecte belastingen, inclusief maar niet beperkt tot: eigendom, licentie, verkoop, gebruik maken van, toegevoegde waarde of soortgelijke belastingen of heffingen die van toepassing zijn op de transactie of aanverwante werkzaamheden. Klant stemt ermee in om Leverancier te betalen of te vergoeden voor dergelijke belastingen, die Leverancier of diens onderaannemers of onderleveranciers moeten betalen.
 2. Indien Leverancier de montage of installatie heeft uitgevoerd;, De klant draagt ​​alle vereiste bijkomende kosten, inclusief maar niet beperkt tot reiskosten en dagvergoedingen naast de overeengekomen prijs, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Niettegenstaande clausule II paragraaf 1, belastingen, vergoedingen, plichten, socialezekerheidsbijdragen en andere lasten die worden geheven op Leverancier of zijn werknemers (inclusief onderaannemers van de leverancier en hun personeel) in verband met de uitvoering van de Overeenkomst in het land van bestemming van de Werkzaamheden, indien van toepassing, zijn voor rekening van de klant.
 4. Betalingen worden gedaan op de bankrekening of het betalingskantoor dat door de Leverancier is opgegeven, gratis en vrij van, en zonder enige aftrek, inclusief maar niet beperkt tot inhoudingen van bronbelasting, tenzij de Klant verplicht is een betaling te verrichten die onderhevig is aan een dergelijke inhouding. In dit geval is het door de Klant verschuldigde bedrag waarvoor een dergelijke inhouding moet worden gedaan, worden verhoogd voor zover dat nodig is om ervoor te zorgen dat:, na het maken van de vereiste aftrek, Leverancier ontvangt en behoudt (vrij van enige aansprakelijkheid met betrekking tot een dergelijke aftrek) een nettobedrag dat gelijk is aan het bedrag dat het zou hebben ontvangen als een dergelijke aftrek niet had plaatsgevonden;. Afnemer overhandigt binnen vier weken na betaling van een factuur fiscale bonnen van betaalde roerende voorheffing aan Leverancier, die onderworpen was aan roerende voorheffing.
 5. In het geval dat Leverancier geen betaling van Klant ontvangt wanneer deze betaling opeisbaar is geworden, is Leverancier gerechtigd rente in rekening te brengen tegen het jaarlijkse tarief van 8 (acht) procentpunten boven de basisrente van de Europese Centrale Bank.
 6. Uitsluitend met betrekking tot dit Contract, De klant mag alleen die vorderingen verrekenen die onbetwist zijn of definitief zijn vastgesteld in overeenstemming met clausule XVI.

III. Veiligheidsinteresse

 1. De eigendom van het werk blijft bij de leverancier totdat elke vordering tegen de klant waarop de leverancier recht heeft op grond van deze zakelijke relatie naar behoren is voldaan. In het geval dat de Leverancier geen eigendom behoudt op een Werk of enig deel daarvan, om welke reden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot de toepasselijke wetgeving, Klant verleent Leverancier een zekerheidsbelang in het verkochte Werk om de betaling van de prijs door Klant en nakoming van alle andere verplichtingen van Klant die voortvloeien uit dit Contract veilig te stellen. Klant machtigt Leverancier hierbij om het eigendomsvoorbehoud of:, zoals de situatie mag zijn, het veiligheidsbelang met openbare registers, boeken of soortgelijke records, alles in overeenstemming met de relevante wetten, en zal alle vereiste formaliteiten vervullen, op kosten en kosten van de klant.
 2. Voor de duur van het eigendomsvoorbehoud of, zoals de situatie mag zijn, het bestaan ​​van een zekerheidsbelang in het Werk of een deel daarvan, Het is de Klant niet toegestaan ​​het Werk in pand of als zekerheid te geven, en doorverkoop zijn alleen toegestaan ​​in het kader van de normale bedrijfsvoering en op voorwaarde dat de klant de betaling van zijn klant ontvangt of de eigendom van of, zoals de situatie mag zijn, zekerheidsrente zolang niet aan alle betalingsvorderingen van Klant op zijn klanten of opdrachtgevers is voldaan.
 3. In geval van bezit door wettelijk recht of proces van het Werk of soortgelijke handelingen of interventies door derden die ertoe kunnen leiden dat Leverancier het eigendomsrecht op of een zekerheidsbelang in het Werk verliest, Afnemer zal Leverancier hiervan onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen.

NS. Tijd voor levering en vertraging

 1. De uitvoering van de overeengekomen leveringstermijn is onderworpen aan de tijdige ontvangst door de Leverancier van alle vereiste documentatie, benodigde vergunningen en ontheffingen, met name van plannen die door de klant moeten worden verstrekt;, evenals de nakoming van de overeengekomen betalingsvoorwaarden en alle andere verplichtingen van de Klant die hierin worden vermeld. Voor zover aan genoemde voorwaarden niet tijdig wordt voldaan, de levertijd wordt dienovereenkomstig verlengd.
 2. Indien niet-nakoming van enige verplichting van Leverancier te wijten is aan: "Overmacht", gedefinieerd als belemmeringen of andere omstandigheden buiten de redelijke controle van de Leverancier;, dan is de prestatie van de Leverancier vrijgesteld en wordt de tijd voor levering en/of voltooiing verlengd voor de duur van de overmachtsgebeurtenis en de gevolgen daarvan. Overmachtgebeurtenissen omvatten:, maar zijn niet gelimiteerd tot: natuurrampen of catastrofale gebeurtenissen zoals epidemieën, nucleaire ongevallen, vuur, overstroming, tyfoons of aardbevingen; handelen of nalaten door civiele of militaire overheidsinstanties, zoals beperkingen in vreemde valuta, intrekking of schorsing van uitvoer- of invoervergunningen, prioriteitsorders van de overheid, toewijzingen of beperkingen op het gebruik van materialen of mankracht; oorlog (al dan niet door de overheid verklaard), oproer, sabotage of revoluties; terroristische daden, stakingen of uitsluitingen.
 3. In geval van vertraging in de levering of voltooiing door toedoen van Leverancier, De klant heeft het recht om een ​​forfaitair bedrag te vorderen van: 0,5 % van de respectieve leverings-/servicewaarde voor elke volledige week tot een maximum van 5 % van de respectieve contractuele leverings-/dienstwaarde berekend met betrekking tot het vertraagde deel van de werken, op voorwaarde echter, dat de Klant kan bewijzen dat hij überhaupt schade heeft geleden als gevolg van de vertraging.
 4. Onder voorbehoud van kunst. XV Nr.2 en de expliciete uitzonderingen uiteengezet in Art. XII Nr.4, betaling van dergelijke forfaitaire bedragen overeenkomstig Art. IV Nr.3 vormt het enige en exclusieve verhaal van de klant voor vertraging en in geen geval zal de totale totale aansprakelijkheid van de leverancier het laagste van 5% (vijf procent) van de respectieve waarde van het vertraagde deel van het werk of € 100.000.
 5. Indien de verzending of levering op verzoek van de Klant wordt vertraagd met meer dan een maand nadat de leverancier de verzendgereedheid heeft gemeld, Leverancier mag Klant opslagkosten in rekening brengen voor elke daarna begonnen maand van: 0.5 % van de prijs van het respectievelijke Werk. In het geval Klant de terbeschikkingstelling van het Werk opschort, Klant zal Leverancier alle extra kosten en uitgaven vergoeden die zijn gemaakt als gevolg van een dergelijke opschorting.

V.. Overdracht van risico

 1. Indien de door de Leverancier geleverde Werken door de Klant of onderaannemers van de Klant worden opgesteld, en ongeacht of een dergelijke montage door de Leverancier wordt gecontroleerd of dat de Leverancier adviseert over de montage van het Werk, en/of of de inbedrijfstelling of prestatietests worden uitgevoerd door Leverancier of met hulp van Leverancier, het risico van onopzettelijk verlies van en schade aan het werk gaat over in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en uiterlijk bij de levering van het werk of een deel daarvan in overeenstemming met clausule VII of de aanvaarding ervan overeenkomstig clausule VIII.
 2. Indien de uitvoering van het Werk inclusief maar niet beperkt tot de verzending, de bezorging, het begin of de voltooiing van montage of montage;, de inbedrijfstelling, de proefvaart of de overname door de Klant is vertraagd om redenen binnen de verantwoordelijkheid van de Klant, of als de Klant om andere redenen de levering niet heeft geaccepteerd, het risico van onopzettelijk verlies of beschadiging van het werk gaat over op de klant op de datum waarop het zou zijn verstreken zonder dergelijke gebeurtenissen of het falen van de klant.

WIJ. Montage en montage

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, montage/montage is onderworpen aan de volgende bepalingen::

 1. De Klant zorgt op eigen kosten en tijdig voor:
  1. alle grond- en constructiewerkzaamheden en overige nevenwerkzaamheden buiten de scope van:
   de leverancier, inclusief de nodige geschoolde en ongeschoolde arbeidskrachten, bouw
   materialen en gereedschappen,
  2. de apparatuur en materialen die nodig zijn voor montage en inbedrijfstelling zoals steigers, hijsapparatuur en andere apparaten, evenals brandstoffen en smeermiddelen,
  3. energie en water op het punt van gebruik inclusief aansluitingen, verwarming en verlichting,
  4. geschikte droge en afsluitbare ruimten van voldoende grootte grenzend aan het terrein voor de opslag van machineonderdelen, inrichting, materialen, hulpmiddelen, enzovoort. en adequate werk- en recreatieruimten voor het montagepersoneel, inclusief sanitaire voorzieningen zoals passend in de specifieke omstandigheden. verder, de Klant zal alle maatregelen nemen die hij zou nemen ter bescherming van zijn eigen bezittingen om de bezittingen van de Leverancier en van het montagepersoneel op de locatie te beschermen,
  5. beschermende kleding en beschermende apparaten die nodig zijn vanwege de specifieke omstandigheden op de specifieke locatie.
 2. Voordat het erectiewerk begint, de Klant zal uit eigen beweging alle benodigde informatie over de locatie van verborgen elektrische stroom ter beschikking stellen, gas- en waterleidingen of van gelijkaardige installaties en de nodige constructieve gegevens.
 3. Voorafgaand aan montage of montage, de voor aanvang van de werkzaamheden benodigde materialen en apparatuur dienen op de plaats van montage/montage aanwezig te zijn en eventuele voorbereidende werkzaamheden dienen zodanig gevorderd te zijn dat volgens afspraak met montage/montage kan worden begonnen en zonder onderbreking kan worden uitgevoerd. Toegangswegen en de montage-/montageplaats zelf moeten vlak en vrij zijn.
 4. Als montage, montage of inbedrijfstelling wordt vertraagd door omstandigheden waarvoor de leverancier niet verantwoordelijk is, de klant draagt ​​de redelijke kosten die gemaakt zijn voor inactiviteit en eventuele extra reizen van de leverancier of het montagepersoneel.
 5. Afnemer zal wekelijks bewijzen van de door het montagepersoneel gewerkte uren jegens Leverancier en Afnemer zal onverwijld schriftelijk bevestigen indien montage, montage of inbedrijfstelling is voltooid.
 6. Indien, na voltooiing, de Leverancier eist acceptatie van de Leveringen, de Klant zal hieraan voldoen binnen een termijn van twee weken. Bij gebreke daarvan, aanvaarding wordt geacht te hebben plaatsgevonden. Acceptatie wordt ook geacht te hebben plaatsgevonden indien de Leveringen in gebruik worden genomen, na afronding van een overeengekomen testfase, indien van toepassing.

VII. Hardware in ontvangst nemen

 1. Niettegenstaande de clausules VIII en IX, De Klant is verplicht de levering in ontvangst te nemen, tenzij het Werk zichtbaar en wezenlijk defect is, en Klant geeft Leverancier hiervan binnen drie maanden een specifieke schriftelijke kennisgeving (3) dagen na levering van dergelijk Werk.
 2. Bij ontvangst of ontvangst van verzenddocumenten, Afnemer zal het Werk controleren en de laatste vervoerder met een kopie aan de Leverancier op de hoogte stellen van eventuele schade aan het Werk door het transport of bezwaren met betrekking tot verzending of transport.

VIII. Aanvaarding

 1. Onverminderd artikel VII paragraaf 1, Klant accepteert Werk inclusief engineering, erectie, bijeenkomst, inbedrijfstelling en testen afzonderlijk bij hun respectieve voltooiing.
 2. Onverminderd Clausules VIII paragrafen 1 En 2 en IX, acceptatie van Werk bestaande uit services, inclusief maar niet beperkt tot geplande storingsservices of onderhoudsservices, ongeacht of dergelijke diensten de installatie of levering van hardware of software omvatten, worden geacht te zijn gegeven na uitvoering van de respectievelijke diensten.
 3. Indien een acceptatietest is overeengekomen, het moet onmiddellijk worden uitgevoerd na melding van gereedheid voor acceptatie. Indien, na voltooiing, Leverancier verzoekt acceptatie van het Werk of een gedeelte daarvan, De klant zal binnen twee weken na het verzoek van de leverancier een dergelijke aanvaarding schriftelijk verstrekken. Bij gebreke van ontvangst door de Leverancier en binnen het aangegeven tijdsbestek wordt het Werk geacht te zijn aanvaard. Hetzelfde geldt als de klant de acceptatie weigert, maar de redenen daarvoor niet schriftelijk opgeeft binnen twee weken na ontvangst van het verzoek van Leverancier. De door de klant op te geven redenen omvatten in ieder geval het werk dat volgens de klant niet voltooid of substantieel gebrekkig is en waarom de klant van mening is dat. Verder zal er sprake zijn van aanvaarding als het Werk of een deel daarvan door de Klant in gebruik wordt genomen.
 4. Klant is niet gerechtigd om acceptatie te weigeren in geval van een:) gebreken die het gebruik van het betreffende Werk slechts onbeduidend aantasten, B) kleine afwijkingen van het Werk van de specificatie van het Werk, C) gebrekkige installatie of montage niet uitgevoerd door leverancier, of d) ongepast fundament of bepaalde externe invloeden waarvan niet expliciet wordt aangenomen dat ze een impact hebben op het Werk.
 5. Zolang een gebrek aan het Werk kan worden verholpen en Leverancier niet definitief heeft geweigerd de vereiste herstelinspanningen te ondernemen, Opdrachtgever is niet gerechtigd de acceptatie van het Werk definitief te weigeren.
 6. Als het werk of een deel daarvan gereed is voor levering of uitvoering en niet kan worden geleverd of uitgevoerd vanwege redenen buiten de macht van de leverancier, aanvaarding wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment dat de leverancier aan de klant heeft gemeld dat hij gereed is voor levering of uitvoering.
 7. In het geval prestatietests, functionele tests, en/of proefvaarten dienen door Leverancier te worden uitgevoerd nadat het Werk is geaccepteerd op grond van de artikelen VII en/of VIII leden 3 En 6, een dergelijke aanvaarding die al aan de Werken is verleend, wordt niet beïnvloed door het niet slagen voor genoemde tests.
 8. Alle kosten en uitgaven voor activiteiten van de Klant of een derde partij met betrekking tot inspecties, testen, Goedkeuringen, acceptatieprocedures en dergelijke zijn voor rekening van de klant.

IX. Aansprakelijkheid voor gebreken

De Leverancier is aansprakelijk jegens de Klant voor gebreken, inclusief elke niet-conformiteit met uitdrukkelijke garanties of het niet nakomen van garanties als volgt::

 1. Leverancier zal, naar eigen keuze, een defect repareren of een Werk of een deel daarvan dat defect is opnieuw uitvoeren of vervangen, op voorwaarde dat het defect te wijten is aan omstandigheden die bestonden voordat de risico-overdracht plaatsvond.
 2. Leveranciersgarantie is niet van toepassing op gebreken a) die de Klant niet het recht geven om acceptatie te weigeren op grond van clausule VIII paragraaf 5, B) defecten in verbruiks- en/of verbruiksonderdelen regelmatig vervangen als gevolg van normale slijtage ontstaan ​​na risico-overdracht, C) afwijkingen veroorzaakt door foutieve of nalatige behandeling, overmatige spanning, of ander misbruik door de Klant of een derde partij, NS) niet-naleving van de instructies in de bedienings- en onderhoudshandleidingen van de oorspronkelijke fabrikant van de uitrusting, of e) niet-reproduceerbare softwarefouten.
 3. Voor zover de Leverancier kosten of uitgaven heeft gemaakt:, Leverancier heeft recht op schadevergoeding indien het door Afnemer aan Leverancier gemelde gebrek naderhand wordt geconstateerd: (een) niet bestaan ​​of (B) indien Leverancier niet verantwoordelijk is voor het gemelde defect.
 4. Leverancier krijgt voldoende tijd en gelegenheid om het gebrek te verhelpen. Voor dit doeleinde, Klant zal Leverancier werktoegang verlenen tot het niet-conforme Werk, inclusief demontage en montage, zonder kosten voor Leverancier.
 5. Behalve voor de uitdrukkelijke garanties vermeld in het Contract, Leverancier wijst alle andere uitdrukkelijke of impliciete garanties af, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel, of anders.
 6. Leverancier is niet aansprakelijk voor) indien Klant of een derde wijzigingen of reparaties aan het Werk uitvoert, B) indien Klant Leverancier gedurende de aansprakelijkheidstermijn voor gebreken niet onverwijld schriftelijk op de hoogte stelt van een gebrek na ontdekking door Klant of nadat Klant het betreffende gebrek had moeten ontdekken indien Klant de nodige zorgvuldigheid had betracht, C) als de klant niet onmiddellijk alle passende maatregelen heeft genomen om een ​​door een defect veroorzaakte schade te beperken, of d) indien Afnemer Leverancier verhindert een gebrek te verhelpen.
 7. De aansprakelijkheidsperiode voor defecten, inclusief maar niet beperkt tot de aansprakelijkheidsperiode voor defecten voor reparatie of vervanging van Werk onder garantie is: 12 maanden vanaf de eerste van: een) de datum waarop de risico-overdracht aan de Klant plaatsvond, of b) voltooiing van het respectievelijke werk, in het geval dat de Werken worden uitgevoerd, geassembleerd of opgericht door de Leverancier onder dit Contract buiten de eigen werkplaats of fabriek van de Leverancier of zijn onderaannemers;.
 8. De aansprakelijkheid van Leverancier met betrekking tot enige schade veroorzaakt door gebrekkige leveringen of diensten of daarmee verband houdende herstelwerkzaamheden is beperkt tot: 30% van de respectieve waarde van de betrokken leveringen. De bovengenoemde beperking van aansprakelijkheid is onderworpen aan de uitzonderingen uiteengezet in Art. XII. Nee. 4.
 9. Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Clausule IX en behoudens de uitzonderingen uiteengezet in Art. XII. Nee. 4, alle andere gebreken, aansprakelijkheidsoplossingen of claims van de klant, inclusief elk recht om het contract te beëindigen of te herroepen of om restitutie te verkrijgen vanwege een materiële fout/fout met betrekking tot het werk, zal worden uitgesloten. Met name, De klant heeft niet het recht om het Contract aan te vechten wegens materiële fouten, inclusief elke betwisting van het Contract voor een fout met betrekking tot gebreken van het Werk. Clausule XII blijft onaangetast.

x. Intellectueel eigendom

 1. Voor kostenramingen, tekeningen en alle andere documenten (hierna te noemen "Documenten"), Leverancier behoudt zich alle rechten voor, titel en belang in alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief maar niet beperkt tot patenten of copyright (hierna in het algemeen te noemen: "Intellectuele eigendomsrechten").
 2. In het geval een derde partij, wegens een inbreuk op een Intellectueel Eigendomsrecht door het Werk legitieme aanspraken stelt tegen de Klant, De aansprakelijkheid van de leverancier jegens de klant is als volgt::
  een) Leverancier zal, op eigen keuze en kosten, of: (I) het verkrijgen van een gebruiksrecht op het Werk, (ii) het Werk aan te passen om geen inbreuk te maken op de Intellectuele Eigendomsrechten, of (iii) vervang het betreffende werk. Indien geen van het voorgaande redelijkerwijs door de Leverancier kan worden verwezenlijkt:, De Leverancier zal het betreffende Werk terugnemen en de voor dit Werk ontvangen prijs terugbetalen.
  B) Verplichtingen van de leverancier in clausule X paragraaf 2 een) zijn onderworpen aan de volgende voorwaarden:: (I) Afnemer heeft Leverancier onverwijld schriftelijk op de hoogte gesteld van de door de derde gestelde vorderingen en heeft Leverancier een kopie van elke mededeling verstrekt, kennisgeving of andere actie met betrekking tot de vermeende inbreuk, (ii) Klant heeft een inbreuk niet erkend en heeft Leverancier toestemming gegeven, informatie en assistentie die nodig is om een ​​dergelijke claim te verdedigen of af te wikkelen, zoals de Leverancier zal bepalen, En (iii) Leverancier krijgt de volledige controle over de verdediging (inclusief het recht om een ​​raadsman te kiezen), en het enige recht om compromissen te sluiten en dergelijke claims te regelen. Als Klant stopt met het gebruik van het Werk of een relevant deel daarvan om de schade te beperken of om andere belangrijke redenen, het is verplicht om het duidelijk te maken (geschreven) aan de derde dat het opgeschorte gebruik geen erkenning van een inbreuk op Intellectuele Eigendomsrechten inhoudt.
 3. Claims van de klant zijn uitgesloten indien de klant (inclusief zijn agenten, werknemers of aannemers) is verantwoordelijk voor een inbreuk op Intellectuele Eigendomsrechten.
 4. Aanspraken van Klant zijn ook uitgesloten indien de inbreuk op Intellectuele Eigendomsrechten is veroorzaakt door specifieke eisen van Klant, door een gebruik van het Werk dat niet door Leverancier of door het Werk kan worden voorzien (of een deel daarvan) worden gewijzigd door de klant of worden gebruikt in combinatie met producten die niet door de leverancier zijn geleverd.
 5. Deze Clausule X beschrijft de volledige aansprakelijkheid van de Leverancier voor inbreuk op de Intellectuele Eigendomsrechten van derden. Eventuele verdere rechten en rechtsmiddelen van Klant (inclusief het recht van de klant om schadevergoeding te eisen:) zal worden uitgesloten.
 6. De Klant mag elk Document of andere informatie die Intellectuele Eigendomsrechten bevat en die door de Leverancier is verstrekt, alleen gebruiken voor de exploitatie en het onderhoud van het Werk. De klant zal dergelijke documenten of informatie niet aan derden bekendmaken en niet voor andere doeleinden gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot de reproductie van het Werk (of een deel daarvan) of de engineering, inclusief maar niet beperkt tot reverse engineering en/of fabricage van componenten, apparatuur of onderdelen. De verplichting van de Klant blijft van kracht na het verstrijken of beëindigen van dit Contract.

XI. Onmogelijkheid van prestatie

 1. Indien het voor Leverancier onmogelijk is om de Werkzaamheden uit te voeren om redenen waarvoor hij verantwoordelijk is, De klant heeft het recht om het contract met betrekking tot het deel van het werk te beëindigen, welke, vanwege een dergelijke onmogelijkheid, kan niet worden gebruikt voor het beoogde gebruik. De aansprakelijkheid van Leverancier tot schadevergoeding is in dat geval beperkt tot het bedrag van 10% van de contractuele waarde van het deel van het werk dat niet kan worden uitgevoerd. Vorderingen op forfaitaire bedragen met betrekking tot dat deel van de werken op grond van Art. NS. 3 worden volledig in mindering gebracht op een dergelijke schadeclaim.
 2. Onverminderd artikel IV, in het geval van wijzigingen van de toepasselijke wetgeving of andere relevante wetten of wijzigingen van de technische normen die een substantiële impact hebben op de inhoud van het Werk of de prestaties ervan of de zaken van de Leverancier aanzienlijk beïnvloeden of in geval van Overmacht zoals gedefinieerd in Clausule IV paragraaf 1, het Contract zal op billijke wijze worden aangepast om rekening te houden met de gewijzigde omstandigheden, inclusief maar niet beperkt tot een verhoging van de totale prijs die is overeengekomen voor de levering van het Werk onder dit Contract op de datum van dit Contract (hierna te noemen "Contract prijs"). Waar dit naar het redelijke oordeel van de Leverancier economisch niet redelijk is, Leverancier heeft het recht om het Contract te beëindigen. Niettegenstaande enige andere bepaling in dit Contract, Leverancier heeft het recht om het Contract te beëindigen wanneer een geval van overmacht langer dan heeft geduurd 180 dagen. Een dergelijke beëindiging is zonder aansprakelijkheid jegens Leverancier.
 3. Indien Leverancier gebruik maakt van het in artikel X . uiteengezette ontbindingsrecht. Nee. 2, Leverancier zal Klant onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen nadat hij kennis heeft genomen van het belang van de gebeurtenis. Deze meldingsplicht geldt ook indien in eerste instantie een verlenging van de leveringstermijn is overeengekomen tussen Partijen.

XII. Beperking van aansprakelijkheid

Onverminderd enige andere bepalingen van dit Contract, de volgende bepalingen zijn uitsluitend van toepassing op de aansprakelijkheid van Leverancier:, ongeacht de juridische theorie waarop het is gebaseerd, inclusief maar niet beperkt tot aansprakelijkheid in Contract, in onrechtmatige daad (inclusief opzettelijk wangedrag, nalatigheid of strikte aansprakelijkheid), onder garantie of anderszins:

 1. Leverancier is in geen geval aansprakelijk voor:: een) indirect, consequentie, incidenteel, punitieve of speciale schadevergoeding; B) verlies van productie, gederfde winst of omzet, betaling van rente en andere financieringskosten, verlies van informatie en gegevens, verlies van gebruik van het stroomsysteem van de apparatuur, kosten van aankoop of vervangende stroom; C) onderworpen aan clausule VIII paragraaf 8, verlies van of schade aan eigendommen of d) voor claims van de klant voor schade van de kopers of klanten van de klant.
 2. In geen geval zal de totale totale aansprakelijkheid van de Leverancier jegens de Klant de Contractprijs of het bedrag van € . overschrijden 1 miljoen, welke lager is.
 3. Als Werk moet worden uitgevoerd op of geleverd aan een locatie die eigendom is van of wordt beheerd door een derde partij, en in het geval dat een dergelijke derde partij of eigenaar van een eigendom aangrenzend aan een dergelijke locatie schadevergoeding eist van de Leverancier voor schade veroorzaakt aan zijn fabriek of eigendom, De Klant zal de Leverancier vrijwaren van en schadeloos stellen voor elke aansprakelijkheid jegens de genoemde derde die de aansprakelijkheidsbeperking van de Leverancier op grond van dit Artikel XII overschrijdt..
 4. De beperkingen van aansprakelijkheid uiteengezet in artikel XI 1, 2 En 3 hierboven is niet van toepassing a) in gevallen van opzettelijk wangedrag en grove nalatigheid van de raad van bestuur van de leverancier, maar ze zijn wel van toepassing in het geval van opzettelijk wangedrag en grove nalatigheid van een andere partij die optreedt voor de Leverancier, inclusief maar niet beperkt tot onderaannemers van de Leverancier, leveranciers, agenten en werknemers; of b) als aansprakelijkheid verplicht is.
 5. Schadeclaims zijn onderworpen aan een verjaringstermijn van één jaar vanaf de datum waarop de claim is ontstaan.
 6. Elke en alle aansprakelijkheid van de Leverancier onder dit Contract eindigt met het verstrijken van de aansprakelijkheidsperiode voor gebreken zoals gespecificeerd in Clausule IX.
 7. Deze aansprakelijkheidsbeperkingen gelden ook ten behoeve van de onderaannemers van de Leverancier, leveranciers, agenten, adviseurs, bestuurders en medewerkers.

XIII. Overdracht

 1. Voorafgaand aan de overdracht aan een derde van het Werk of een deel van het Werk, De klant zal schriftelijke garanties verkrijgen van zijn contractpartij of:, zoals de situatie mag zijn, de verkrijger met betrekking tot de beperking van en bescherming tegen aansprakelijkheid ten gunste van Leverancier, ten minste gelijk aan de beperking die aan de Leverancier wordt verleend in Clausule XII onder dit Contract. De Klant zal de Leverancier vrijwaren van en schadeloos stellen voor alle aansprakelijkheid van de Leverancier die verder gaat dan die welke zouden zijn ontstaan ​​indien de Klant zijn verplichting uit hoofde van deze paragraaf had nagekomen..
 2. De Leverancier kan dit Contract beëindigen in het geval dat de Klant na het sluiten van dit Contract op enig moment onder de directe of indirecte controle of leiding komt van een andere persoon of entiteit dan degene die deze controle uitoefende op het moment van het sluiten van dit Contract. Contract.

XIV. Vertrouwelijkheid

 1. Klant die documenten heeft ontvangen, weet hoe, gegevens of informatie (hierna: "Informatie") stemt ermee in om dergelijke informatie niet te reproduceren of openbaar te maken aan derden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de leverancier, en om informatie niet te gebruiken voor enig doel dat niet is geautoriseerd door de leverancier. De klant stemt er ook mee in om zijn werknemers die toegang hebben tot dergelijke informatie op de juiste manier te instrueren over de vertrouwelijkheidsverplichtingen van de klant en om de toegang tot dergelijke informatie naar behoren te beperken tot werknemers die deze informatie nodig hebben in hun reikwijdte van hun dienstverband. De klant stemt ermee in om de informatie van de leverancier zorgvuldig te beschermen, en op zijn minst met dezelfde mate van zorg die wordt gebruikt bij het beschermen van soortgelijke informatie. In het geval dat de leverancier heeft ingestemd met de openbaarmaking van informatie aan een derde partij door de klant, De klant zorgt ervoor dat een dergelijke derde partij zich ertoe verbindt gebonden te zijn aan de vertrouwelijkheidsverplichtingen die door dit contract aan de klant worden opgelegd en zal de leverancier vrijwaren van en schadeloos stellen voor alle schade die wordt geleden door de schending van de vertrouwelijkheidsverplichting door de derde partij.
 2. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing op Informatie die:: een) buiten de schuld van de Klant deel uitmaakt of wordt van het publieke domein; B) te goeder trouw aan de Klant wordt bekendgemaakt door een derde die het recht heeft om een ​​dergelijke openbaarmaking te doen; of c) zoals blijkt uit de schriftelijke gegevens van de klant:, onafhankelijk door de Klant is of wordt ontwikkeld zonder te vertrouwen op de Informatie of bekend is of was bij de Klant voorafgaand aan de openbaarmaking ervan door de Leverancier; of d) is wettelijk verplicht om openbaar te worden gemaakt, behalve voor zover in aanmerking komt voor een speciale behandeling onder een passende beschermingsbevel en behoudens de verplichting van de klant om de leverancier tijdig op de hoogte te stellen van de vereiste.
 3. De vertrouwelijkheidsverplichting van de klant blijft van kracht na het verstrijken of beëindigen van dit contract.

XV. Beëindiging / oponthoud

 1. Een partij heeft het recht om dit Contract te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving,
  een) als er een procedure wordt ingesteld tegen de andere partij die probeert deze partij als failliet of insolvent te verklaren;, of als de andere partij een algemene opdracht doet ten behoeve van haar schuldeisers, of indien een curator is aangesteld wegens het faillissement van de andere partij, En, in het geval van een dergelijke procedure aangespannen tegen de andere partij (maar niet door de andere partij zelf), als een dergelijke procedure niet binnen vijfenveertig wordt afgewezen (45) dagen van dergelijke indiening, of
  B) als de andere partij insolvent is of zelf een verzoek indient om gebruik te maken van een wet met betrekking tot faillissement, insolventie, liquidatie of samenstelling of sanering van schulden.
 2. Zonder afbreuk te doen aan Art. XV. Nee. 1 en kunst. XI. Nee. 1, heeft de klant alleen het recht om het contract te ontbinden als de koper - na recht te hebben op het maximale bedrag aan forfaitaire bedragen op grond van Art. XV Nr. 3,4 - levering/voltooiing van diensten heeft gevorderd binnen een redelijke laatste termijn en de laatste termijn niet heeft geleid tot levering/voltooiing van de respectievelijke diensten.
 3. In het geval dat een van de volgende situaties zich voordoet, kan de Leverancier naar eigen goeddunken de levering van zijn verplichtingen onder dit Contract opschorten::
  een) Klant verzuimt enig bedrag te betalen binnen 30 dagen nadat het opeisbaar is geworden, of
  B) Afnemer komt zijn verplichtingen niet na die nodig zijn voor de Leverancier om het Werk te leveren of te voltooien, of
  C) Oplevering en/of voltooiing van het Werk wordt verhinderd door export of andere wettelijk verplichte beperkingen voor meer dan 6 maanden; of
  NS) De klant is insolvent of een procedure zoals bedoeld in clausule XV paragraaf 1 is ingesteld tegen Klant.
 4. In het geval dat de leverancier de verstrekking van zijn verplichtingen opschort, zal de klant de leverancier alle extra kosten betalen die zijn gemaakt als gevolg van een dergelijke opschorting. Leverancier is gerechtigd het Werk terug te nemen en Afnemer is verplicht het Werk terug te geven. De terugname, het doen gelden van het eigendomsvoorbehoud of van een zekerheidsbelang of het in bezit nemen door middel van een wettelijk recht of proces van het Werk door Leverancier zal niet leiden tot beëindiging van het Contract en restitutie, tenzij uitdrukkelijk vermeld door Leverancier.

XVI. Geschillenbeslechting / toepasselijk recht

 1. Zonder het recht van een partij om dit Contract te beëindigen te beperken, elke partij kan de andere partij vooraf schriftelijk op de hoogte stellen van elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met dit Contract en dat niet wordt opgelost in de normale gang van zaken. De partijen zullen te goeder trouw proberen een dergelijk geschil zo snel mogelijk op te lossen: een) door onderhandelingen tussen leidinggevenden die bevoegd zijn om het geschil te beslechten, of b) in overeenstemming met de ICC ADR-regels van de Internationale Kamer van Koophandel ("ICC"). Als de zaak niet binnen dertig (30) dagen van de kennisgeving, dan heeft elke partij het recht om het geschil voor te leggen aan arbitrage zoals hieronder uiteengezet:.
 2. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het Contract zullen definitief worden beslecht volgens de Arbitrageregels van de Internationale Kamer van Koophandel door drie arbiters die zijn aangesteld in overeenstemming met de genoemde regels. De taal die bij arbitrage wordt gebruikt, is Engels. De zetel van de arbitrage is Zürich, Zwitserland. Het procesrecht van deze plaats is van toepassing waar de regels zwijgen.
 3. Dit contract, of het onderwerp ervan, is onderworpen aan het materiële recht van Zwitserland. De toepassing van het VN-Verdrag inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen (CISG) zal worden uitgesloten.

XVII. Diverse bepalingen

 1. fouten, onbedoelde hiaten en tegenstrijdigheden in het Contract moeten worden behandeld en geïnterpreteerd in overeenstemming met de geest van dit Contract op basis van wederzijds vertrouwen en de wederzijdse belangen van beide partijen.
 2. In het geval van enige inconsistentie tussen de Engelse versie van dit Contract en een ondertekende versie of vertaling in een andere taal, de Engelse versie zal controlerend zijn.
 3. Klant en Leverancier zullen elk:, op eigen kosten in hun respectievelijke landen, maatregelen nemen die nodig kunnen zijn om te voldoen aan wetten of vereisten met betrekking tot het declareren, indienen, opnemen of anderszins geldig maken van dit Contract.

Versie december, 2014